لوله یقه ی تمام استیل 


همگامان صنعت ایرسا تولید کننده انواع لوله یقه دستگاهلوله یقه ی تمام استیل های بسته بندی از


قبیل دستگاه ساشه و دستگاه های توزین و پودری وغیره